Scholing over signalering en aanpak ouderenmishandeling      3/26/2007  
 
Sinds oktober 2002 geeft CMO Groningen i.s.m. de GGD, afd. gezondheidsbevordering en Welnis preventie (voorheen preventieve GGz) uitvoering aan het provinciale project “Signaal op Rood”, aanpak van ouderenmishandeling in de provincie Groningen. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie i.h.k.v. beleidspeerpunt Huiselijk Geweld en heeft een looptijd tot eind 2008.

Doel van het project is om het thema ouderenmishandeling op de agenda te zetten van instellingen en organisaties. Een ander onderdeel is het vergroten van de deskundigheid van professionals en het ontwikkelen van meld- en hulpverleningsstructuren. Er wordt naar gestreefd om aan het eind van de projectperiode in iedere gemeente in de provincie Groningen tenminste een aanspreekpunt cq. aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling te hebben. Hiervoor is het van belang dat mensen geschoold worden op het thema ouderenmishandeling.

Inmiddels zijn vanuit het project 2 scholingen “Signalering en aanpak van ouderenmishandeling”georganiseerd voor professionals. Deze hebben geresulteerd in 22 geschoolde beroepskrachten die aanspreekpunt voor het onderwerp ouderenmishandeling zijn binnen de gemeente waar ze werkzaam zijn. In een aantal gevallen zijn deze functionarissen betrokken bij een meldpunt ouderenmishandeling.

In een aantal gemeenten zijn nog geen meldpunten of officiële aanspreekpunten voor ouderenmishandeling. Voor beroepskrachten uit deze gemeenten organiseert het project “Signaal op Rood”, aanpak van ouderenmishandeling in de provincie Groningen, voor de laatste keer een scholing “Signalering en aanpak van ouderenmishandeling”. Deze gaat in september/oktober 2007 van start.

Deze scholing is kosteloos en is opgebouwd uit 6 dagdelen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze na de scholing aanspreekpunt voor ouderenmishandeling worden in de gemeente waarin ze werkzaam zijn en het onderwerp op de agenda zetten van allerlei relevante netwerken en samenwerkingsverbanden.

Inhoud van de scholing:
Kennismaking met elkaar en met het thema ouderenmishandeling
Vormen en signalen van ouderenmishandeling
Signalering en signaleringsroute (aan de hand van casuïstiek)
Objectief of subjectief signaleren
Agendasetting en netwerken.
Werken met een stroomschema. Aan de hand van casuïstiek oefenen
Wet- en regelgeving, bewuste en onbewuste daders. Aan de hand van casuïstiek oefenen

Eventueel volgt nog een laatste bijeenkomst over het opzetten van een meld- en hulpverlenings-structuur op lokaal/regionaal niveau aan de hand van het draaiboek "opzetten van meldpunten".

Wilt u zich opgeven voor deze scholing of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Marjolijne Vinkenborg, 050-5770101 of m.vinkenborg@cmogroningen.nl 
 
     

  terug